УСЛУГИ

Извозване и обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО):

Всички разходи, свързани с транспортиране, демонтаж, товарене и разтоварване на материалите са изцяло за сметка на фирмата.

По заявка от Ваша страна, след сключване на договор, приемаме бракуваната от Вас техника, класифицирана като ИУЕЕО, за което издаваме приемателно-предавателни протоколи с детайлно описание на материала. Наши служители ще дойдат на определеното от Вас място, за да приемат и извозят ненужните и нежелани ІТ активи, офис техника и всякакъв друг вид електронно оборудване

Защита на данните

Физическото унищожаване на информационните носители се извършва в специални помещения на територията на складовата база и цеха, които са под 24-часово видео наблюдение посредством пробиване, трошене или смилане.

Начин на обезвреждане и предварително третиране на ИУЕЕО:

 • Събиране
 • Транспортиране на материала с придружаващи приемателно-предавателни протоколи до складова база на фирмата, определена в съответните разрешителни, неразделна част от настоящия сертификат
 • Разглобяване на материалите, посочени в т.1 на техните съставни части: метални части, платки, кабели, пластмасови корпуси
 • Твърдите дискове се пробиват с 12 мм титаниеви свредла – 3 радиални отвора – за 100% сигурно механично унищожаване на носителя. Имаме установена процедура за тези операции.
 • Информационните носители (дискети, CD/DVD дискове и архивни ленти) се унищожават чрез смилане, изгаряне, многократно перфориране или смазване (пресоване).
 • Ние доказваме с писмен сертификат, че информацията е била изтрита или информационният носител е бил унищожен.
 • Сортиране на съставните части по вид
 • Опаковане на съставните части по вид
 • Предаване на сортираните и опаковани материали за окончателно рециклиране към производствени предприятия в страната и чужбина.
 • Оползотворяване на предадените материали: смилане, пресоване, претопяване, гранулиране и производство на други изделия.
 • Процент от материалите, които се предават за рециклиране: 100 %
 • Декларираме, че техника, предадена за унищожаване, няма да бъде продадена като цял уред на вторичния пазар.

За горепосочените дейности притежаваме съответните лицензии и разрешителни:

Удостоверение за регистрация № 6064/2016 г. на Министерство на финансите – София:

Решение № 08-ДО-385 от 16.03.2017г. на Министерство на околната среда и водите, Регионална Инспекция по околната среда и водите – Плевен

Топливо инвест ЕООД разполага с:

Модерна складова база и цех за съхранение и оползотворяване на отпадъци от излязло от употреба електронно оборудване с 24-часово видео наблюдение.

Собствена логистична и транспортна база.

Екип от амбициозни служители, който организира и координира дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците.

Интересувате ли се?
Свържете се с нас

Контакти