ОБЯВА от „ТОПЛИВО ИНВЕСТ“ ЕООД

Уведомление до всички заинтересовани лица относно инвестиционно намерение за монтиране на инсталация за третиране на кабели и топлообменници
април 6, 2022

ОБЯВА от „ТОПЛИВО ИНВЕСТ“ ЕООД

ОБЯВА от „ТОПЛИВО ИНВЕСТ“ ЕООД

На основание чл.95 ал.1 от Закон за опазване на околната среда ЗООС /ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., с посл. изм. и доп./, във връзка с чл.4 ал.1 от Наредбата за ОВОС /ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003г. с посл. изм. и доп./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от негодни за употреба гуми (НУГ), производствени отпадъци, отпадъци от пластмаси, дърво, включително и отпадъци от опаковки“, в поземлен имот с идентификатор 00299.381.1122, разположен на територията на с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с обща площ 27134м2 и РЗП – 5070м2.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в кметството на с. Александрово или в община Ловеч – гр. Ловеч, ул. „Търговска” №22. 

Управител…………………………………

/ Пламен Петров/